במסגרת מתן השירות (“שירות“) של חברת ברף אוף לייף קאנביס מניופקשרין אוף מדיקל פרודקט בע”מ (“אנחנו” ו/או “החברה“) באמצעות תשתית שירות המסרים המיידיים WhatsApp, אנחנו אוספים עליך (“המשתמש“) מידע אישי ולא-אישי ועושים בו שימוש. מדיניות הפרטיות של שירות זה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה בקשר לשירות, ולא בקשר לשירותים ו/או לאתרים אחרים של החברה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

1. מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו בקשר עם מתן שירותים כלשהם על-ידינו ו/או על-ידי מי מטעמנו.

לתשומת ליבך  כי WhatsApp הוא שירות מסרים מיידיים המופעל על-ידי צד שלישי.  לפיכך, בעת השימוש בו, אתה כפוף גם להסכמים המקוונים שבינך לבין WhatsApp כגון תנאי שימוש ו- מדיניות פרטיות של שירות זה.

2. הסכמה

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים על-ידינו וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן שיירשם בהתאם לדרישות הדין) ובהתאם למטרות שיפורטו להלן.

3. איסוף מידע והשימוש בו

3.1. החברה אוספת מידע אישי מזהה שהמשתמש מזין בשירות (“מידע אישי“). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש. מידע אישי זה כולל בין היתר: שם מלא וטלפון.

3.2. יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים המוצעים על-ידינו, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם בכתובת המייל [email protected].

4. שימוש במידע

4.1. אנו משתמשים במידע אישי על מנת (א) להעניק את השירותים ללקוחות, לרבות העברת הדרכות למשתמשים; ו -(ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע לצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי, פיתוח ושיפור השירות.

4.2. הינך מסכים כי החברה תשמור את ההתכתבויות עמך וכי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותים. 

4.3. תשומת ליבך כי האופן בו משתמשת WhatsApp במידע אישי מוסדר במדיניות הפרטיות של  WhatsApp  ולא בתנאים אלה.

5. מאגר מידע וזכויותיך על פי דין

5.1. הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך יישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

5.2. בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:

5.2.1. גישה למידע האישי שלך – עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;

5.2.2. זכות לתיקון – הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;

5.2.3.  הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;

5.2.4. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

5.2.5. במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל ל: [email protected].

6.  שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

6.1. אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של משתמשים; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לספק למשתמש באמצעות חברות צד ג’ שירותי הדרכה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים) במידה וקיים; ו/או (ז) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי .

6.2. למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. אבטחת מידע

7.1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע, למנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת ומעבדת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמאגריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

7.2. החברה תפעל בהתאם לדין החל במדינת ישראל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך (“אירוע אבטחה“), ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל במדינת ישראל, נמסור לך הודעה על אירוע האבטחה באמצעות מסרון או באמצעות פרסום בולט באתר החברה, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק; או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף אירוע האבטחה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

7.3. החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

8. מיזוג ורכישה

אנו רשאים להעביר המידע ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו במקרה של מיזוג, שינוי ארגוני, שינוי השליטה בחברה ו/או בחברות קשורות אליה ו/או מכירת עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו”ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו, בשינויים המחויבים.

9. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

[עודכן לאחרונה ינואר 2022]